Kinh nghiệm tìm việc ở Canada cho người nhập cư

By |2019-08-01T14:55:27+00:00April 14th, 2018|Chuyện của Thảo Nguyên, Cuộc sống Canada, Tìm việc ở Canada|

Kinh nghiệm của một Software Engineer và một Admin Assistant - không kinh nghiệm làm việc ở Canada, không có bằng cấp Canada - tìm [...]